A. Inschrijving

U kunt zich inschrijven via het formulier op de website.

Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

De overeenkomst tussen YNGbelieve en de ouders/deelnemers begint bij ontvangst van de aanmelding, die per e-mail wordt bevestigd. Vanaf dat moment gelden de onderstaande voorwaarden. Voor deelnemers jonger dan 16 jaar hebben wij een handtekening nodig van één ouder of verzorger, dit formulier ontvangt u per email voor de start van de activiteit.

 

B. Annulering door YNGbelieve

Indien we het kamp door maatregelen van de overheid moeten annuleren zullen de ouders hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. In dit geval zal het betaalde kampgeld (exclusief de servicekosten) binnen 15 werkdagen worden geretourneerd. YNGbelieve behoudt zich het recht voor om een inschrijving te annuleren. De ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Reeds betaalde kampgelden worden in dit geval binnen 15 werkdagen geretourneerd.

 

C. Annulering door ouders

Bij tijdige annulering wordt het inschrijfgeld teruggestort met vermindering van 25% van het totale bedrag voor administratiekosten. Als er geannuleerd wordt binnen 3 weken voor aanvang vervalt het recht op teruggave.

 

D. Wijzigingen

Hoewel de inhoud van het kampprogramma met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt vastgesteld, behoudt YNGbelieve zich het recht voor om wijzigingen in het activiteitenprogramma aan te brengen die de essentie van het kamp niet aantasten. De op de website of op diverse socials aangeboden activiteiten kunnen derhalve onderhevig zijn aan wijzigingen waarvoor YNGbelieve niet aansprakelijk is.

 

E. Gedragscode

YNGbelieve streeft ernaar om alle activiteiten plezierig en productief te laten verlopen. Om een prettige omgeving te creëren, tolereert YNGbelieve geen pesten, onacceptabel taalgebruik of frequent storend gedrag. Wij hanteren de regel/cultuur PUT UP, NO PUT DOWN! Naleving van alle redelijke aanwijzingen van YNGbelieve is gewenst ter bevordering van een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien de uitvoering van het kamp door een deelnemer herhaaldelijk wordt belemmerd, behoudt YNGbelieve zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten. Alvorens deze beslissing te nemen zal YNGbelieve contact opnemen met de ouders van de deelnemer. Alle hieruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de betreffende ouders.

Roken, drinken, drugs en andere middelen gebruik:

Gezien het sportieve en gezonde karakter van YNGbelieve is het absoluut niet toegestaan om te roken, alcohol/energydrank of andere middelen te gebruiken. Bij het in bezit hebben en nuttigen van deze middelen behoudt YNGbelieve zich het recht om de deelnemer uit te sluiten. Alvorens deze beslissing te nemen zal YNGbelieve contact opnemen met de ouders van de deelnemer. Alle hieruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de betreffende ouders.

 

F. Foto’s en video

Tijdens de kampen worden vaak foto’s en videobeelden gemaakt, deze kunnen gebruikt worden voor Social Media (bijv. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube kanaal)

Marketing en Promotie (bijv. brochures, website, posters/flyers) Indien u NIET wilt dat uw kind of kinderen voorkomen op foto’s en/of video die gebruikt worden door YNGbelieve kunt u dit aangeven op het desbetreffende formulier. Dit formulier ontvangt u per email voor de start van de activiteit.

 

G. Aansprakelijkheid

Alle tassen en andere persoonlijke bezittingen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. YNGbelieve aanvaardt – behoudens in gevallen van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van YNGbelieve – geen aansprakelijkheid voor schade aan de (waardevolle) tassen en andere persoonlijke bezittingen van de deelnemer, ongeacht of deze aan een medewerker van YNGbelieve is  toevertrouwd of ten gevolge van diefstal, verlies of beschadiging zijn ontstaan.

YNGbelieve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding kan worden gemaakt uit hoofde van reis- en ongevallenverzekeringen of uit hoofde van (aansprakelijkheids)verzekeringen van derden.

Iedere deelnemer dient zelf te beschikken over een aansprakelijkheids- (en reis)verzekering.

YNGbelieve aanvaardt – behoudens in gevallen van individueel vervoer door YNGbelieve of opzet of grove schuld van YNGbelieve – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van de deelnemer. De deelnemer dient in voorkomende gevallen de betreffende vervoerder te raadplegen. Op verzoek van de ouders zal YNG believe de naam van de vervoerder verstrekken.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande punten van dit artikel is iedere aansprakelijkheid van YNGbelieve beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten (WA-)verzekering(en) wordt uitbetaald.

 

Aansprakelijkheid ouders:

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die YNGbelieve en/of enige derde lijdt / als direct of indirect gevolg van een tekortkoming – het niet naleven van de hierboven opgenomen gedragsregels – van de deelnemer.

De ouders vrijwaren YNGbelieve van vergoeding van schadeclaims van derden die voortvloeien uit, of verband houden met, het gebruik van faciliteiten en/of diensten door de deelnemer op grond van de overeenkomst.

 

H. Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen die na een kamp worden gevonden, worden door YNGbelieve bewaard tot het einde van de school zomervakantie. Na deze tijd zal YNGbelieve deze spullen aanbieden aan een goed doel.

 

I. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens:

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedere deelnemer die op kamp is geweest of deelgenomen heeft aan een activiteit de adresgegevens (NAWTE) hebben vastgelegd. Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook andere persoonlijke gegevens vastgelegd. Te denken valt aan alle informatie van het aanmeldformulier en de daarbij ingevulde gegevens. Wij leggen dus zgn. bijzondere kenmerken vast.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het betreffende werk.

Privacyrechten:

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan kunt u dit via het contact formulier aangeven.

 

J. Geschillen

Partijen zullen trachten elk geschil in der minne op te lossen. In het geval dat helaas geen voor beide partijen bevredigende oplossing kan worden bereikt, is bij uitsluiting van andere rechtbanken de rechtbank Rotterdam bevoegd van geschillen kennis te nemen.